Mål och delmål

Projektets övergripande mål är att förbättra möjligheten för tillgång till bredband i Blekinge, målet är detsamma som det nationella målet, dvs. att 90 % av befolkningen ska ha tillgång till en tillfredsställande bredbandsanslutning med en kapacitet på minimum 100 Mbit/s. 

Projektets mål är att fram en eller flera koncept för att skapa förutsättningar för god bredbandsuppkoppling i de vita fläckarna i Blekinge, koncept som skapar förutsättningar för kommuner att söka investeringsmedel för bredbandsutbyggnad, alternativt att koncepten kan genomföras med stöd från kommunerna/operatörernas egna investeringsplaner.

Projektets delmål är:

  • att ta fram kartläggningar och genomföra behovsanalyser angående de geografiska områdena klassade som vita fläckar samt angående vilket behov kvinnor och män boende och/eller verksamma inom de vita fläckarna har av bredbandsuppkoppling.
  • att ta fram relevanta metoder, verktyg, processer och flöden som kan ingå i en eller flera av koncepten som tas fram i projektet.
  • att öka intresset för bredbandsanslutningar i de vita fläckarna
  • att ta fram färdiga erbjudanden/koncept till företagare och övriga invånare för att förbereda inför en investering 

Nulägesanalys

Vi har tittat på hur stor del av Blekinge som har tillgång till en hastighet om 100Mbit/s. Skillnaden mellan tätort och glesbygd är stor.  Nedan diagram visar hur det ser ut i tätbebyggt respektive glesbebyggt område i Sverige, Blekinge och i kommunerna i Blekinge. Denna statistik är hämtad ifrån Post och Telestyrelsens (PTS) statistikportal. Dessa uppgifter är inrapporterade i oktober 2016. Informationen baseras på den rapportering som lämnas in varje höst av respektive energibolag och kommer att uppdateras för 2017, i oktober. 

Senast ändrad: 2017-05-31 11:07

Chatta med kundservice